JESTEŚ JUŻ W SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

Polityka prywatności

NOTA PRAWNA

 1. Wszelkie informacje i materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej są zamieszczane wyłącznie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie.
 2. Marta Styba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka i Restrukturyzacyjna Marta Styba” („Kancelaria”) nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenia zawarte w treści niniejszej strony internetowej. Osoby odwiedzające niniejszą stronę internetową powinny zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszelkich sprawach dotyczących ich praw i obowiązków.
 3. W każdej indywidualnej sprawie prosimy o kontakt bezpośrednio z Kancelarią.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Kancelarii https://franczyza.legal (zwaną dalej „Stroną internetową”) oraz korzystających z usług Kancelarii.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@franczyza.legal

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Marta Styba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka i Restrukturyzacyjna Marta Styba” z siedzibą w Baszkówce przy ul. Babiego Lata 13 (05-503 Baszkówka), posiadająca NIP: 8442260713 oraz REGON: 147309717 (zwana dalej: „Administratorem” lub „Kancelarią”).
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 1. Korzystanie ze Strony internetowej oraz usług świadczonych przez Kancelarię wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe:

a)  w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług prawnych, a także w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia

Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko/firma, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania/siedziby, numer NIP, numer PESEL/KRS. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia. Podanie danych, o których mowa powyżej nie jest wymogiem ustawowym, niemniej jednak podanie tych danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług.

b)  w celu rekrutacji pracowników

Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe podane przez kandydata (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, opis dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków związanych z rekrutacją pracowników, określonych w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody). Podanie ww. danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Administrator przechowuje dane osobowe kandydata przez czas trwania procesu rekrutacji lub do czasu rezygnacji kandydata z ubiegania się o zatrudnienie, chyba że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji.

c) w celu rekrutacji współpracowników

Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe podane przez kandydata (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, opis dotychczasowego zatrudnienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prawidłowego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego).

Podanie ww. danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie nie uniemożliwi udziału w procesie rekrutacyjnym, jednakże w przypadku niepodania danych kontaktowych takich jak adres e-mail lub numer telefonu może to utrudnić kontakt z kandydatem w procesie rekrutacyjnym.

Administrator przechowuje dane osobowe kandydata przez czas trwania procesu rekrutacji lub do czasu rezygnacji kandydata z ubiegania się o współpracę, chyba że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji.

d)  w celu obsługi formularza kontaktowego

Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podanie ww. danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi otrzymanie odpowiedzi. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub skutecznego wniesienia sprzeciwu.

e)  w celu prowadzenia profilu Administratora w serwisie LinkedIn i Facebook.

Przetwarzane dane osobowe to: nazwa Twojego profilu oraz dane zamieszczone przez Ciebie na swoim profilu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia profilu w ww. serwisach, zwanych dalej „Serwisami”).

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu korzystania przez Ciebie z profilu Administratora w danym Serwisie.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub skutecznego wniesienia sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi profilu Administratora w Serwisach są przetwarzane wyłącznie w zakresie korzystania przez Ciebie z profilu Administratora. W zakresie pozostałego korzystania przez Ciebie z serwisu LinkedIn Twoje dane osobowe przetwarza LinkedIn Ireland Unlimited Company w oparciu o przyjęte przez siebie regulamin i politykę prywatności, a w zakresie pozostałego korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook Twoje dane osobowe przetwarza Meta Platforms Ireland Limited w oparciu o przyjęte przez siebie regulamin i politykę prywatności.

Wszelkie pytania i roszczenia dotyczące pozostałego korzystania przez Ciebie z Serwisów proszę kierować do ww. podmiotów.

f)  w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Przetwarzane dane osobowe to: nazwa użytkownika (login), imię i nazwisko, adres e-mail, data rejestracji, adres zamieszkania lub adres siedziby, ewentualnie adres do doręczeń (jeśli zostanie podany), firma (jeśli zostanie podana), NIP (jeśli zostanie podany). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz osoby, której dane dotyczą). Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania jest niemożność zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

g)  w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi

Przetwarzane dane osobowe to: nazwa użytkownika (login) lub imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub adres siedziby (jeśli następuje zwrot pieniędzy) (opcjonalnie), numer rachunku bankowego (jeśli następuje zwrot pieniędzy) (jeśli następuje zwrot pieniędzy). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązku udzielenia odpowiedzi na reklamację, stosownie do art. 7a ustawy o prawach konsumenta).

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie niemożność odpowiedzi na reklamację.

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego (nie dłużej jednak niż przez 30 dni), a w wypadku wystąpienia z dalszymi roszczeniami powiązanymi z reklamacją – do czasu przedawnienia tych roszczeń.

h)  w celu spełniania obowiązków podatkowych, w tym wystawiania faktur i przechowywania dokumentacji księgowej

Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko/firma, adres zamieszkania/adres siedziby, numer NIP. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków nałożonych na Administratora przez prawo podatkowe). Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych. Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

i)  w celu wypełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, dane kontaktowe podane przez Ciebie (adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych). Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym uprawnień przyznanych Ci przez RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

j)  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko/firma, adres e-mail, adres zamieszkania/adres siedziby, numer PESEL/KRS, numer NIP.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – ustalenia, chodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z korzystaniem ze Strony internetowej lub w związku ze świadczeniem usług prawnych przez Administratora).

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z korzystaniem ze Strony internetowej lub ze świadczeniem usług. Konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z korzystaniem ze Strony internetowej lub ze świadczeniem usług.

k) w celu administrowania Stroną internetową

Przetwarzane dane osobowe to: data i czas serwera, numer IP urządzenia, informacja o systemie operacyjnym urządzenia, informacja o przeglądarce internetowej. Dane zapisywane są automatycznie w tzw. logach serwera – administrowanie Stroną internetową bez użycia logów serwera nie jest możliwe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej).

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub skutecznego wniesienia sprzeciwu.

 1. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia tych danych.
 2. Osoby, których dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO mogą wnieść sprzeciw, o którym mowa w art. 21 RODO.
 3. Wolę skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 i 6 powyżej należy zgłosić Administratorowi za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@franczyza.legal
 4. Osoby, których dane dotyczą – w razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO – mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem: firma świadcząca usługi księgowe, dostawca domeny internetowej. Dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnej decyzji.

Pliki cookies

 1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz mogą być zapisywane w logach serwera. Pliki cookies, z których korzysta Strona internetowa wykorzystywane są wyłącznie przez zanonimizowane narzędzia analityczne, które nie pobierają danych osobowych.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej i przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony internetowej i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • monitorowania stanu sesji,
 • tworzenia analiz, statystyk, badań i audytu Strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony internetowej korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 1. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies stałe – pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 2. Stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej,
 • „wydajnościowe” pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej,
 • „funkcjonalne” pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony Internetowej itp.
 1. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na swoim urządzeniu użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia korzystając z opcji przeglądarki.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 17 listopada 2022 r.