WYBIERZ WSPÓŁPRACE Z NAMI

OBSŁUGA PRAWNA

1 DORADZTWO KORPORACYJNE 2 UMOWY, DORADZTWO TRANSAKCYJNE 3 POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE 4 ZNAKI TOWAROWE 5 WZORY PRZEMYSŁOWE 6 NIEUCZCIWA KONKURENCJA 7 PRAWA AUTORSKIE 8 DOMENY INTERNETOWE 9 UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

1. DORADZTWO KORPORACYJNE

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą, jak i tym, którzy funkcjonują na rynku od wielu lat. Wyróżniają nas nie tylko kompetencje, ale także znajomość i zrozumienie istoty działalności Klientów.


 • Zapewniamy pomoc prawną w bieżącej działalności przedsiębiorstw, w tym w zakresie umów handlowych, spraw pracowniczych i dochodzenia należności.
 • Opracowujemy dokumenty korporacyjne, m.in. umowy, statuty, uchwały.
 • Obsługujemy organy spółek – rady nadzorcze, walne zgromadzenia, zgromadzenia wspólników.
 • Obsługujemy procesy tworzenia, połączeń i likwidacji spółek prawa handlowego.
 • Weryfikujemy wewnętrzne regulacje, polityki i regulaminy.

2. UMOWY, DORADZTWO TRANSAKCYJNE

Wieloletnia praktyka w obsłudze przedsiębiorców prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki pozwoliła nam zdobyć bogate doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikacji umów zawieranych w bieżącej działalności przedsiębiorstw. Wyróżnia nas również doświadczenie w negocjowaniu kontraktów przy realizacji i finansowaniu projektów inwestycyjnych.


Negocjujemy, opracowujemy i opiniujemy umowy w obrocie gospodarczym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje przygotowanie projektu umowy lub wprowadzenie zmian do umowy. Nasze działania są dostosowane do wymogów Klienta i celów, które realizować ma umowa. Naszym celem jest zaproponowanie optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy Klienta.


Wspieramy również w realizacji kontraktów poprzez przygotowywanie pism i wezwań do kontrahentów, w szczególności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę. Doradzamy w sytuacjach, gdy zaistnieje konieczność odstąpienia od kontraktu lub jego wypowiedzenia.

3. POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorców będących stronami lub potencjalnymi stronami sporów sądowych. Jesteśmy gotowi reprezentować Klientów w każdym rodzaju sporu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i w arbitrażu, przed sądami administracyjnymi i urzędami, oraz w postępowaniach egzekucyjnych.


Reprezentujemy Klientów na sali sądowej, ale również bierzemy udział w negocjacjach, mediacjach i zawieraniu ugód.


Uczciwie informujemy o szansach pozytywnego zakończenia sprawy, aby Klient mógł podjąć świadomą i najkorzystniejszą dla niego decyzję o wdaniu się w spór lub o innej formie zakończenia sprawy.


Co oferujemy?


 • reprezentację na sali sądowej, m.in. w sprawach cywilnych, gospodarczych, restrukturyzacyjnych, upadłościowych, pracowniczych oraz przed sądami administracyjnymi,
 • doradztwo i strategiczne opracowanie taktyki procesowej,
 • kompleksową reprezentację Klienta na każdym z etapów sporu,
 • wsparcie w zgromadzeniu i przygotowaniu materiału dowodowego,
 • udział w negocjacjach i zawieraniu ugód.

4. ZNAKI TOWAROWE

 • prowadzenie postępowań zgłoszeniowych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej Własności Intelektualnej (EUIPO), Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO) oraz wszelkie inne czynności przed w/w urzędami
 • przygotowywanie oraz składanie sprzeciwów, wszczynanie spraw o unieważnienie lub wygaszenie istniejącego znaku towarowego przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej Własności Intelektualnej (EUIPO)
 • prowadzenie spraw spornych przed Urzędem Patentowym we wszystkich instancjach, w tym przed WSA oraz NSA
 • monitoring i nadzór nad istniejącymi prawami ochronnymi na znaki towarowe
 • nadzorowanie oraz raportowanie dot. postępowań toczących się przed zagranicznymi urzędami patentowymi na całym świecie
 • obrona przed wszelkimi zarzutami dotyczącymi naruszenia cudzych znaków towarowych – postępowanie przedsądowe oraz sądowe związane z zarzutami naruszenia znaków towarowych
 • przygotowywanie i weryfikacja umów związanych ze znakami towarowymi
 • badania oraz opinie dot. dostępności oraz zdolności rejestrowej znaków towarowych

5. WZORY PRZEMYSŁOWE

 • prowadzenie postępowań zgłoszeniowych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej Własności Intelektualnej (EUIPO), Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO) oraz wszelkie inne czynności przed w/w urzędami
 • przygotowywanie oraz składanie wniosków o unieważnienie rejestracji wzoru przemysłowego przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej Własności Intelektualnej (EUIPO)
 • prowadzenie spraw spornych przed Urzędem Patentowym we wszystkich instancjach, w tym przed WSA oraz NSA
 • monitoring istniejących wzorów przemysłowych
 • nadzorowanie oraz raportowanie dot. postępowań toczących się przed zagranicznymi urzędami patentowymi na całym świecie
 • obrona przed wszelkimi zarzutami dotyczącymi naruszenia cudzych wzorów przemysłowych
 • postępowanie przedsądowe oraz sądowe związane z zarzutami naruszenia wzorów przemysłowych
 • przygotowywanie i weryfikacja umów związanych ze wzorami przemysłowymi

6. NIEUCZCIWA KONKURENCJA

 • przygotowywanie opinii dotyczących działań podmiotów konkurencyjnych pod kątem ewentualnych zarzutów związanych z czynami nieuczciwej konkurencji,
 • przygotowywanie wezwań oraz odpowiedzi na wezwania związanych z zarzutami dot. czynów nieuczciwej konkurencji
 • prowadzenie postępowań sądowych zawiązanych z zarzutami dot. czynów nieuczciwej konkurencji

7. PRAWA AUTORSKIE

 • analizy oraz opinie dot. praw autorskich i praw pokrewnych
 • przygotowywanie wezwań oraz odpowiedzi na wezwania związanych z zarzutami dot. naruszenia praw autorskich
 • prowadzenie postępowań sądowych zawiązanych z zarzutami dot. naruszenia praw autorskich

8. DOMENY INTERNETOWE

 • przeprowadzanie analiz oraz przygotowywanie opinii dotyczących ochrony praw do domen internetowych
 • wszczynanie oraz zastępstwo przed Sądami ds. domen internetowych

9. UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

Wspieramy wierzycieli w działaniach windykacyjnych oraz reprezentujemy w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Pomagamy w dochodzeniu należności, zgłaszaniu wierzytelności, dochodzeniu należności od członków zarządu spółek prawa handlowego oraz w sprawach ze skargi pauliańskiej.


Dłużnikom pomożemy w doborze optymalnego postępowania restrukturyzacyjnego, wesprzemy w negocjacjach z wierzycielami. Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości. Na bieżąco wyjaśniamy wszelkie wątpliwości klientów związane z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, ich sytuacją prawą i możliwością oddłużenia.